Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

contact /

 Algemene Voorwaarden & AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Lindsey’s Beauty Salon (L.B.S.) en een cliënt.

2. Inspanningen Lindsey’s Beauty Salon

L.B.S. zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. L.B.S. zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering van de afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 12 uur voorafgaande aan de afspraak aan L.B.S. melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag L.B.S. het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Een cadeaubon of andere waardecheque verliest dan zijn geldigheid.. Indien de klant te laat op zijn/haar afspraak verschijnt, heeft L.B.S. het recht de behandeling in te korten. Dit om vertraging bij een volgende afspraak te voorkomen. De cliënt is wel verplicht het hele honorarium te voldoen.

4. Betaling

L.B.S. vermeldt alle prijzen van behandelingen op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient na afloop van de behandeling de betaling direct te voldoen. Dit geldt ook voor de eventueel aangeschafte producten.

5. Aansprakelijkheid

L.B.S. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste/masseuse is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke/geestelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding voorafgaand aan een behandeling. L.B.S. is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. Geen enkele behandeling uitgevoerd door L.B.S. is een vervanging voor reguliere zorg. Twijfelt u, neem dan altijd voorafgaand aan uw bezoek contact op met uw (behandelend)arts. Wanneer ik zelf de twijfel heb of een behandeling uw gezondheid in de weg staat zal ik u zeker adviseren een andere discipline te raadplegen en de behandeling weigeren/staken.

6. Beschadiging & diefstal

L.B.S heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. L.B.S. meldt diefstal altijd bij de politie.

7. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt onbehoorlijk gedrag vertoont heeft L.B.S. het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

8. Hygiëne

Van zowel de zijde van de klant als van L.B.S, mag worden verwacht dat de hoogst mogelijke aandacht wordt besteed aan (persoonlijke) hygiëne. Dit in de ruimste zin van het woord.

9. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk gemeld worden aan L.B.S. Lindsey’s Beauty Salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal L.B.S. de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit kenbaar heeft gemaakt. Indien L.B.S en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. 


10. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 
Lindsey's Beauty Salon, gevestigd aan de Lepelaarstraat 28, 2623NX  Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

www.lindseysbeautysalon.nl      Lepelaarstraat 28 2623NX, Delft. Tel: 06 301 48 745

S. Weterings is de Functionaris Gegevensbescherming van Lindsey's Beauty Salon. Hij is te bereiken via info@lindseysbeautysalon.nl

Persoonsgegevens welke wij verwerken:

Lindsey's Beauty Salon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens welke wij verwerken:

- Voor- en achternaam - Telefoonnummer - E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Lindsey's Beauty Salon verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Lindsey's Beauty Salon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
M.b.t. uw gezondheid voorziet de cliënt Lindsey's Beauty Salon vóór de eerste behandeling alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Lindsey's Beauty Salon neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lindsey's Beauty Salon) tussen zit.]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Lindsey's Beauty Salon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer de cliënt zelf aangeeft geen gebruik meer te willen maken van de diensten van Lindsey's Beauty Salon zal Lindsey's Beauty Salon per omgaande alle persoonsgegevens uit haar bestanden verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Lindsey's Beauty Salon verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden;
-alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u
-om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Lindsey's Beauty Salon gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op haar website. Wanneer u echter gebruikt maakt van de optie önline afspraak maken wordt u doorgeklikt naar de online agenda welke verbonden is aan Treatwell. (grootste boekingssite schoonheidsspecialisten etc.) Treatwell maakt gebruikt van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren, hun website te optimaliseren en om u persoonlijk afgestemde aanbiedingen te laten zien op Treatwell en andere sites. Maakt u gebruik van de online agenda dan gaat u tevens akkoord met hun cookie policy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lindsey's Beauty Salon en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lindseysbeautysalon.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Lindsey's Beauty Salon wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Lindsey's Beauty Salon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de heer S. Weterings, de Functionaris Gegevensbescherming van Lindsey's Beauty Salon. Hij is te bereiken via info@lindseysbeautysalon.nl

Bronvermelding:


Website en Hosting: weCare Media  te Dongen

Fotografie: Treatwell Fotografie
Fotografie: L.B.S.  te Delft
Fotografie: NICW Fotografie te Den Haag
contact /

Alle rechten met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie worden voorbehouden. Het is de gebruiker van deze website derhalve niet toegestaan de informatie voor eigen gebruik te hanteren, op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen, of aan een derde beschikbaar te stellen, zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Lindsey's Beauty Salon.